TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Diễn đàn Khuyến học & Giáo dục | Nét mới trong Kết luận số 49 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Sáu 2021
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Giáo dục-Khuyến học 


 Hội Khuyến học VN Truyền hình thực tế  


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Diễn đàn Khuyến học & Giáo dục 06.2021
Nét mới trong Kết luận số 49 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa X
07.2019

Ngày 10/5/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XII đã ban hành Kết luận số 49 - KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW cũng có nghĩa là toàn bộ quan điểm, nội dung được nêu trong Chị thị 11, ban hành ngày 13/4/2007 đến nay và những năm tiếp theo vẫn còn nguyên giá trị.

Tiếp tục thực hiện CT 11 không có nghĩa chúng ta lại bê nguyên xi các phương pháp, cách thực hiện CT 11 như trong thời gian 10 năm qua mà lần này nghiên cứu kĩ nội dung Kết luận, chúng ta thấy có nhiều nét mới cụ thể, rõ ràng, toàn diện  và yêu cầu cao hơn.

Trước hết là sau khi đánh giá kết quả và hạn chế sau 10 năm thực hiện CT 11, Đảng ta đã: “ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tiếp tục quán triệt sâu rộng, thực hiện nghiêm Chỉ thị 11, đồng thời quán triệt và thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau.

Ở CT 11 Đảng ta chỉ nêu: “ yêu cầu các cấp uỷ đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới, tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản sau đây”.

Thứ hai là các nhiệm vụ, KL 49 yêu cầu:1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; 2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền ; 3. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội ;4. Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa ; 5. Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ; 6. Đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập và tỉnh, thành phố học tập ;7. Tăng cường hợp tác quốc tế, được sắp xếp theo một trình tự rõ ràng, lô gic trước sau. Nhiệm vụ trước là tiền đề, cơ sở, nền tảng cho nhiệm vụ sau. Tất cả tạo nên một chỉnh thể thống nhất để công tác khuyến học đạt kết quả tốt đẹp trong giai đoạn hiện nay.

Ở CT 11 Đảng ta nhấn mạnh: “ tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản sau đây:   l- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong Đảng và nhân dân... ; 2- Cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập ... ; 3- Mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài.. ; 4- Củng cố, xây dựng Hội Khuyến học các cấp vững mạnh, làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp... ;  5- Ban cán sự đảng Chính phủ, các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân các cấp... ;   6- Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các địa phương chủ trì.. phối hợp với ban dân vận cùng cấp giúp cấp uỷ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị này” mà không nêu thành nhiệm vụ…

Thứ ba là các giải pháp trong từng nhiệm của KL 49 rất rõ ràng, cụ thể và yêu cầu cao. Chẳng hạn, giải pháp ở nhiệm vụ thứ nhất, Đảng ta nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng và “trước hết là người đứng đầu”. Và đề cao vai trò, vị trí và tầm quan trọng của: “ gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân”.  

Hay một giải pháp quan thực hiện nhiệm vụ thứ 2, Đảng ta chỉ ra là: “Lồng ghép một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong chương trình giáo dục chính trị tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, trung tâm bồi dưỡng chính trị”.

Giải pháp mới của nhiệm vụ thứ 3: “ Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, coi đó là nội dung quan trọng trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Giải pháp nhiệm vụ thứ 4: “ gắn kết, các tiêu chí công nhận mô hình học tập, công dân học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập… với việc công nhận các mô hình văn hóa, với các danh hiệu thi đua” Và  “ Từng bước tổ chức xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” ở cấp quận, huyện”.

Giải pháp nhiệm ở vụ thứ 5: “Nghiêm túc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh phù hợp với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị” .

Giải pháp ở nhiệm ở vụ thứ 6: “ Từng bước tổ chức xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” ở cấp quận, huyện, ở cơ quan, đơn vị; mô hình “Tỉnh học tập”, “Thành phố học tập”, “Công dân học tập”.

Tóm lại, Kết luận số 49 - KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XII vềtiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là là sự tiếp nối liên tục từ CT số 50- /CT-TW, ngày 24/8/1999 của Bộ Chính trị, khóa VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học Việt Nam; Chỉ thị số 11- CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các Chỉ thị và Kết luận nêu trên,có sự chuyển biến sâu sắc về chất, từng bước đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng hiện nay. Kết luận số 49 - KL/TW là khẳng định sự quan tâm của Đảng ta đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trách nhiệm trước tiên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đồng thời phải tìm ra nét mới để có cách làm phù hợp, hiệu quả Kết luận của Đảng./.

Tào Khắc Thắng - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

Hội Khuyến học Việt Nam Tin mới cập nhật 
Đồng Tháp: Trao học bổng Gương sáng hiếu học
Đồng Tháp: Trao tủ sách khuyến học
Nam Định: Trao học bổng xe đạp cho học sinh 'mùa covid'
Tổ chức học tập quán triệt quan điểm tự học và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng Tháp: Tuyên dương Dòng họ học tập – Họ Lê ở Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh
Thí điểm xây dựng đơn vị học tập trong trường đại học
Phú Thọ: Lễ ra mắt, tiếp nhận quỹ khuyến học, khuyến tài xã Tứ Xã và Quỹ học bổng Hoàng Thị Đức
Hà Nam: Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sóc Trăng: Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam: Cần xóa mù nghề trong độ tuổi lao động
Phú Thọ: Trao học bổng Vừ A Dính tại Đoan Hùng
Công dân học tập trong quốc gia chuyển đổi số
Phú Thọ: Chàng trai 9X tự học vươn lên làm giàu với mô hình nuôi gà thả vườn
Sơn La: Hà Ngọc Diệp - Cô học trò khuyết tật vượt khó học giỏi
Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam
Phú Thọ: Hội Khuyến học tỉnh ký kết Chương trình phối hợp với Tỉnh Đoàn thanh niên giai đoạn 2021-2025
Đồng Tháp: Bà Nguyễn Thị Nhàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh
Phú Thọ: Giao lưu trao đổi kinh nghiệm về công tác khuyến học
Tiền Giang: Ấp Thạnh Hòa - Cộng đồng học tập tiêu biểu
Hội Khuyến học Việt Nam giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV

 Tiêu điểm 
Nam Định: Trao học bổng xe đạp cho học sinh 'mùa covid'
Đồng Tháp: Trao tủ sách khuyến học
Đồng Tháp: Trao học bổng Gương sáng hiếu học


Thời gian mở trang: 0.149 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 043 7726151 - Website: 043 7726148 - FAX: 043 7726152 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Lương Thanh Sở - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.