TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Gia đình & dòng họ học tập | Hội Khuyến học Ninh Bình
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Tám 2022
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Công dân Khuyến học 


 Truyền hình thực tế 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Gia đình & dòng họ học tập 08.2022
Hội Khuyến học Ninh Bình
08.2007

Kết quả 5 năm phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học, Thôn - Phố khuyến học tỉnh Ninh Bình.

I. Kết quả 5 năm phong trào xây dựng GĐHH, dòng họ, thôn làng khuyến học.

Nhằm tiến tới Đại hội biểu dương GĐHH toàn quốc lần thứ II và thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (tại công văn số 793 ngày 29/5/2007) Đại hội liên hoan GĐHH, dòng họ, thôn phố khuyên học ở Ninh Bình theo tinh thần chỉ thị 11 của Bộ chính trị TW Đảng " Về tăng cộng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyên tài, xây dựng xã hội học tập " được tiến hành từ cơ sở trong toàn tỉnh.

Xuất phát từ nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của GĐHH, dòng họ, thôn phố, cơ quan khuyến học trong phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, nên Đại hội ở các cấp đặc sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể các cấp nên đã đạt độc kết quả quan trọng, thể hiện trên những nội dung cụ thể sau đây:

1. Công tác tuyên truyền vận động.
a/ Trước hết tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí của việc xây dựng GĐHH, dòng họ khuyến học, cộng đồng (thôn, phố, bản, cơ quan, doanh nghiệp) khuyến học trong phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

- Công tác tuyên truyền vận động đã làm cho mọi người, mọi gia đình, nhất là cán bộ đảng viên thấy rõ. Nguồn gốc của sự phát triển GĐHH từ truyền thống phát triển văn hoá dân tộc hàng ngàn năm. Kỳ vọng về gia đình trong xã hội và Quốc gia, tổ tiên ta đã tổng kết. "Thiên hạ chi bản tại Quốc, Quốc chi bản tại gia, gửi chi bản tại thân " (nghĩa là: Gốc của thiên hạ là
Quốc gia, gốc của Quốc gia là gia đình, gốc của gia đình chính là ở bản thân của mỗi người).

- Trong xã hội ngày nay, mối quan hệ biện chứng giữa gia đình và cộng đồng dân cư - xã hội càng khăng khít, do đó vai trò, vị trí của gia đình trong xã hội càng được Đảng, nhà nước và chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng. Trong cương lĩnh chính trị (1991) của Đảng về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ có đoạn viết: "Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trong quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. Các chính sách của nhà nước phải chú ý tới việc xây dựng gia đình ấm no, hoà thuận, tiên bộ .

Bước vào thiên niên kỷ mới, văn kiện Đại hội IX của Đảng (năm 2001) lại khẳng định: "Nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên có lối sống văn hoá, làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội .

Phong trào vận động xây dựng GĐHH được khẳng định là yếu tố quyết định nhất đối với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cho nên khi phát động đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương quan tâm, chỉ đạo, các ban ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đồng tình phối hợp, mọi tầng lớp nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng và nhanh chóng hoà nhập với phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hoá do mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

b/ Xuất phát từ nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của GĐHH, Hội khuyến học các cấp ở Ninh Bình đã coi đây là một nội dung trọng tâm của công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Sau Đại hội lần thứ I Hội khuyến học Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch, phát động phong trào đăng ký và bình chọn sâu rộng trong mọi cộng đồng dân cư.

- Trước hết tà tổ chức việc đăng ký tự nguyện xây dựng GĐHH đến tận các hộ gia đình (có phiếu đăng ký theo mẫu thống nhất toàn tỉnh). Gán liền với xây dựng GĐHH là xây dựng dòng họ khuyến học, thôn làng, phố, cơ quan khuyến học. Trong đó yêu cầu: Dòng họ khuyến học phải có từ 70% gia đình hiếu học trở lên, thôn làng khuyến học phải có 70% các dòng họ đạt dòng họ khuyến học.

- Hàng năm việc bình chọn được tổ chức ở cơ sở đối với những gia đình, dòng họ đã đăng ký.

Hầu hết những nơi có phong trào mạnh việc tổ chức đăng ký làm tốt và có hiệu quả, gây được ảnh hưởng rộng khắp và có ý nghĩa rất thiết thực trong việc vận động con cháu học tập tốt, người lớn trong gia đình cũng có ý thức học tập rõ hơn, nhất là tham gia học tập ở các trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng gia đình sống hoà thuận, chấp hành động lối chính sách tốt hơn. Do đó đã góp phần tích cực xây dựng gia đình văn hoá, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Việc bình xét và tổng kết xây dựng GĐHH ở cơ sở vừa qua đạt được kết quả rất đáng khích lệ.

2. Kết quả cụ thể của phong trào.

a/ Nhận thức về ý nghĩa xây dựng GĐHH, dòng họ khuyến học được nâng lên rõ rệt.

Việc đăng ký xây dựng trở thành GĐHH được các gia đình tự nguyện và là yêu cầu thiết thực nên những gia đình được bình xét đạt tiêu chuẩn, được cấp giấy chứng nhận đều rất phấn khởi.

Các dòng họ, thôn, phố được công nhận, được biểu dương với những hình thức sáng tạo phong phú đã có tác dụng cổ vũ lớn. Ở các đơn vị Thành phố, Ninh Bình, huyện Hoa Lư, huyện Yên Mô, thị xã Tam Điệp, huyện Kim Sơn v.v.. Huyện uỷ, HĐND, UBND đã tặng bức trướng cho dòng họ, thôn phố khuyến học đều rất tự hào. Nhiều dòng họ đã tập hợp con cháu từ xa tụ hội về tổ chức đón rước linh đình từ huyện về trụ sở thôn phố hoặc từ đường dòng họ, và đều tổ chức lễ đón nhận, tế lễ kính cáo với tiên tổ, tuyên dụng con cháu thành đạt. Việc làm của các gia đình, các dòng họ đã có tác dụng động viên, cổ vũ phong trào nhanh chóng, rộng khắp trong cộng đồng dân cư.

Thực tiễn phong trào ở Ninh Bình cho thấy, ngay trước khi có chỉ thị 11 của Bộ chính trị, phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nói chung, nhất là xây dựng GĐHH ở Ninh Bình nói riêng, với vai trò nòng cốt của các cấp Hội khuyến học đã trở thành phong trào của toàn đảng, toàn dân, do vậy phong trào phát triển liên tục và bền vững.

Tại Đại hội biểu dương GĐHH lần thứ I của tỉnh, tháng 3/2005 , trong toàn tỉnh có 82.000 gia đình đăng ký thì đã có 25.154 hộ đạt danh hiệu GĐHH cơ sở, có 485 dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ khuyến học, 493 thôn xóm, khu phố đạt danh hiệu Cộng đồng dân cư khuyến học. Từ sau Đại hội tần thứ I phong trào đã phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và bề sâu, số làng và chất lượng đạt hiệu quả cao.

Tính đến tháng 7/2007, trong toàn tỉnh đã có 112.091 gia đình đăng ký gia đình hiếu học, chiêm 52% gia đình trong tỉnh. Qua bình xét theo tiêu chuẩn của TW Hội khuyến học Việt Nam. Gia đình hiếu học đạt chuẩn các cấp 65.996 gia đình bằng 58,9% gia đình đăng ký. Trong đó GĐHH cấp cơ sở 55.700, GĐHH cấp huyện, thị là 9.252 và GĐHH cấp tỉnh 1à 1.044.
Trong toàn tỉnh có biết bao gia đình hiếu học, mỗi gia đình có những hoàn cảnh điều kiện rất khác nhau . . . nhưng họ đều có một ý tưởng, khát vọng chung là xây dựng một gia đình học tập, khuyến học - khuyến tài, một gia đình sống hoà thuận, hạnh phúc, tạo ra môi trường học tập cho mọi người trong gia đình để hoàn thiện mình, vươn lên làm chủ tri thức trong cuộc sống, nói khác đi là để đổi đời. Điều rất đáng biểu dương và tôn vinh là ở các GĐHH, con cái trong nhà đều vượt khó học giỏi, rèn đức luyện tài, không mắc phải tệ nạn xã hội. Còn bố mẹ thì tất cả vì sự thành đạt của con cái. Hầu hết các gia đình vượt qua khó khăn chồng chất để nuôi con ăn học nên người đều rút ra được lẽ sống: " giành bao nhiêu của cải cho con rồi cũng hết nhưng giành cho con cái chữ là còn mãi . Đồng bào dân tộc ở Nho Quan đã tâm sự. " Đói ăn thì
vác mai, vác thuổng ra rừng là có củ mài, củ sắn ăn ngay, nhưng đói cái chữ thì không đào đâu ra được .

Chính tinh thần hiếu học đã nuôi dưỡng ý chí cho mỗi gia đình quyết tâm vượt khó nuôi dưỡng con cái học tập thành đạt. Đại hội liên hoan gia đình hiếu học từ khắp mọi vùng miền khác nhau trong tỉnh và hàng ngàn gia đình được cộng đồng, dòng họ tôn vinh, thán phục và kỳ vọng đều là những bông hoa tươi đẹp muôn màu, muôn sắc của vườn hoa xã hội học tập đang ngày càng toả ngát trong trong xã hội. . .

Trong khuôn khổ thời gian Đại hội chúng tôi chỉ xin đơn cử một số gia đình ở các Làng trong tỉnh:

Gia đình ông Mai Văn Thái, dân tộc Mường theo đạo công giáo, ở xã Quảng Lạc, vốn là một gia đình sống bằng nghề nông, làng quê kinh tế kém phát triển. Từ thực tế của địa phương, sau 5 năm trong quân ngũ trở về, vợ chồng ông bám ruộng, bám rừng lao động, tần tảo quyết chí nuôi con ăn học để đổi đời. Và ông đã thực hiện được khát vọng: Cả ba con đang học Đại học Mỏ địa chất, học viện Quân sự và Đại học Giao thông ở Hà Nội.

Gia đình ông Bùi Đình Cường cũng là một gia đình nông dân ở vùng đồng chiêm trũng Gia Thuỷ, Nho Quan với quyết tâm vượt khó nuôi con học hành thành đạt, ông bà đã đóng góp cho quê hương, đất nước 3 trí thức khoa học: 2 Thạc sĩ giảng viên Đại học và 1 sinh viên năm thứ 6 Đại học Quân y.

Ở Gia Viễn, gia đình chị Trần Thị Hồng ở xã Gia Hào, chồng là thương binh nặng, chị làm ruộng, kinh tế rất khó khăn. Nhưng anh chị đã quyết tâm lo cho con được học hành tử tế. Anh chị có 4 con, 2 con đã tốt nghiệp Đại học ra công tác, 2 con đang học Đại học.

Gia đình Ông Nguyễn Văn Ruyên ở xã Gia Thịnh, cũng là một gia đình làm nông nghiệp mà đã góp cho đất nước: 1 Tiến sĩ, 3 Đại học và 2 cử nhân cao đảng.

Ở Kim Sơn, gia đình ông Lê Xuân Điều xóm 1, xã Văn Hải cũng là một gia đình nông dân, nhưng có chí lớn của những người đứng trước biển, đã không quản khó khăn nuôi 4 con (hai gái, hai trai) ăn học thành đạt: 3 người đã tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, Đại học Hoá, Đại học Tài chính kế toán đã ra công tác và cô út đang học năm thứ hai Đại học Lao động xã hội.

Ông Nguyễn Văn Quí, xóm 6, Quang Thiện cũng là một gia đình nông dân, ngoài làm ruộng ông bà còn làm thêm chiếu cói để có điều kiện nuôi con ăn học, kết quả 4 con của ông bà: 2 người đã tốt nghiệp Đại học đang công tác ở Hà Nội, 2 đang học Đại học ở Hà Nội.

Bà con xã Khánh Nhạc, Yên Khánh ai cũng kính nể gia đình hiếu học cụ Nguyễn Thị Chép ở xóm 2B. Năm nay cụ đã ngoài bảy mươi, xuất thân từ
một gia đình cố nông, chồng xung phong nhập ngũ chiến đấu ở Miền nam, một mình bà chịu đói, mặc rét bòn mót nuôi con ăn học. Bà thường khuyên bảo con cháu: " Đói càng phải học, học để thoát khỏi đói nghèo” , bà có 4 con: 3 con đã tốt nghiệp Đại học, người con trai cả hiện là Tiến sĩ, công tác tại Viện khoa học kỹ thuật Bộ bưu chính viễn thông, một tốt nghiệp trung cấp. Bà có 9 cháu, 1 cháu đã tốt nghiệp Đại học, 5 cháu đang học đại học và 3 cháu đang học phổ thông.

Đất cố đô Hoa Lư cũng có nhiều gia đình nông dân hiếu học thành đạt.

Ông Phạm Văn Chi, thôn Quán Vinh, xã Ninh Hoà, vợ mất khi ông 50 tuổi, để lại cho ông 4 con, một bị tàn tật, ba đang học phổ thông. Ông quyết ở vậy, “gà trống nuôi con” , dốc lòng, dốc sức, chắt chiu nuôi con ăn học. Các con ông không phụ lòng cha, quyết tâm vượt khó, vừa lao động, vừa miệt mài đèn sách tu chí nên người. Đến nay, ba con trai đầu thành đạt. 1 tốt nghiệp Đại học Kinh tế, 1 Đại học Y khoa, 1 Đại học Quân sự.

Gia đình bà Đặng Thị Đỉnh ở thị trấn Thiên Tôn, bà làm ruộng, ông là công nhân nghỉ chế độ. Với khát vọng cho con học hành thành đạt, ông vừa làm ruộng, vừa xoay sở nhiều nghề nuôi các con ăn học. Không phụ lòng bố mẹ, con đầu chăm chỉ học tập, cố gắng lao động phụ giúp gia đình, đã thành đạt trong học tập và lập nghiệp. Hai người đã tốt nghiệp Đại học sư phạm, một người tốt nghiệp Đại học Quân sự nay đang học cao học, một tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên đang công tác tại viện năng lượng nguyên tử Quốc gia.

Gia đình ông Đinh Văn Túc Ở thôn 4A, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp có ba con đều đã tốt nghiệp Đại học: Con gái đầu đã tốt nghiệp Đại học khoa học xã hội và nhân văn, anh thứ hai tốt nghiệp Học viện Tài chính kê toán và cô út vừa tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp I đang công tác tại Hà Nội. Ông là một cựu chiến binh, bà là công nhân nông trường chè, hoàn cảnh kinh tế gia đình cũng rất khó khăn như bao gia đình lao động, nhưng ông bà đã không quản vất vả khó khăn, dồn sức, dồn chí lo cho các con học hành, lập nghiệp.

Gia đình ông Đặng Công Sĩ, thôn Đàm Khánh, xã Yên Bình, cũng là một gia đình nông dân ở một xã miền núi, trong diện xoá đói giảm nghèo.
Ông bà đã tần tảo lao động, chăm lo động viên con ăn học. Ba con của ông bà đã bước đầu thành đạt: 2 con đã tốt nghiệp Học viện Tài chính và Đại học Nông nghiệp Hà nội, con thứ ba sinh viên trường cao đẳng Mầm non TW I.

Gia đình cụ Hoàng Văn Lai và cụ Ninh Thị Cháu là một gia đình nông dân ở thôn Côi Trì, xã Yên Mỹ, Yên Mô. Hai cụ có 5 người con: Anh đầu là Tiến sĩ công tác tại Đại học Lâm nghiệp. Anh thứ 2, Bác sĩ - Thạc sĩ quân y. Chị thứ 3 tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp đang công tác tại Viện lâm nghiệp và chị thứ 4, thứ 5 là giáo viên THCS. Sự thành đạt của các con là hệ quả đương nhiên của một gia đình nông dân hiếu học đã thấm sâu lời dạy của Bác Hồ: “ Đi học là yêu nước” .

Gia đình ông Lại Minh Tâm xã Yên Đồng, Yên Mô cũng là gia đình nông dân của vùng đồng chiêm nghèo khó. Với khát vọng cho con học để đổi đời ông bà đã vượt bao khó khăn vất vả nuôi ba con, hai người đã tốt nghiệp Đại học, con thứ ba đang học năm thứ 3 Đại học Thương mại.

Bà Hồ Thị Chinh là nông dân thuộc Hợp tác xã Tân Trung, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng bà mất sớm bà phải một mình lo toan kinh tế, nuôi ba con học hành. Con đầu đã tốt nghiệp Đại học Hàng Hải, công tác tại Hải Phòng và cháu út đang học lớp 7.

Gia đình bà Bùi Thị Hợi ở thôn Phúc Khánh, xã Ninh Sơn, TP Ninh Bình cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Ông bà có 6 con, nhưng ông mất sớm
do bệnh trọng, gánh nặng con cái học hành dồn trên vai của bà. Công sức của bà đã được các con đền đáp. 6 con của bà, 2 trung cấp, 3 Đại học, 1 cao đẳng đã tốt nghiệp ra trong công tác.

Còn nhiều gương sáng Gia đình hiếu học có mặt
tại Hội nghị này mà chúng tôi không nêu hết được. Tại diễn đàn của Hội nghị, cho phép tôi được thay mặt quí vị đại biểu gửi tới các gương sáng Gia đình hiếu học niềm tư hào, niềm vui hạnh phúc của các gia đình và kính chúc đại biểu các gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của quê hương.

Thực tiễn của phong trào khuyến học - khuyến tài những năm qua đã khẳng định: Phong trào xây dựng Gia đình hiếu học phải gắn liền với xây dựng Dòng họ khuyến học, thôn xóm khuyến học. Các gia đình hiếu học đã có một đời sống gắn bó với cộng đồng, thúc đẩy sự học của cộng đồng và ngược lại cộng đồng, dòng họ lại mang đến cho gia đình những điều kiện để góp phần nuôi dạy con cái thành đạt, để mỗi người có cơ hội lớn lên cùng cộng đồng. Với nhận thức đó, các cấp Hội khuyến học trong tỉnh rất quan tâm
động viên, cổ vũ phong trào xây dựng dòng họ, thôn xóm khuyến học vì những tiêu chí của Hội khuyến học Việt Nam được Tỉnh hội cụ thể hoá từng tiêu chuẩn. Nhờ đó, hoạt động khuyến học - khuyến tài của các chi hội dòng họ, thôn bản rất thiết thực và có hiệu quả lớn góp phần nâng cao chất lượng học tập của con em trong cộng đồng.

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng những thành tích xuất sắc của các dòng họ, thôn xóm khuyến học đại diện cho 1.199 dòng họ khuyến học, 1.305 thôn xóm khuyến học trong toàn tỉnh tại Hội nghị lần thứ II của Tỉnh, đó là:

Dòng họ Trịnh, thôn Lý Nhân, xã Yên Bình, thị xã Tam Điệp.
Dòng họ Đinh, thôn Nguyễn, xã Yên Sơn, thị xã Tam Điệp.
Dòng họ Lương, thôn Lộc An, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan.
Dòng họ Đinh Công, thôn Sơn Cao, xã Gia Tòng, huyện Nho Quan.
Dòng họ Lương, thôn Lũ Phong, xã Quỳnh Lu, Nho Quan.
Dòng họ Hoàng, xã Văn Phong, huyện Nho Quan.
Dòng họ Đinh Ngọc, xã Gia Thuỷ, Nho Quan.
Dòng họ Vũ, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn.
Dòng họ Bùi, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn.
Dòng họ Doãn, xã Nít Hoà, huyện Kim Sơn.
Dòng họ Phạm Công, xã Thông Kiệm, Kim Sơn.
Dòng họ Nguyễn, xã Yên Mật, Kim Sơn
Dòng họ Nguyễn, thôn Tuỳ Hối, xã Gia Tân, Gia Viễn.
Dòng họ Đinh Công, thôn Phụ Long, Gia Vân, Gia Viễn.
Dòng họ Nguyễn Phúc, thôn Đức Hậu, Gia Trung, Gia Viễn.
Dòng họ Trần Quang, thôn Tế Mỹ, Gia Vọng, Gia Viễn.
Dòng họ An, xã Khánh Dương, Yên Mô
Dòng họ Lê, xã Yên Phong, Yên Mô.
Dòng họ Đinh Nhất Lang, xã Yên Thắng, Yên Mô.
Dòng họ Vũ, xã Yên Hưng, Yên Mô
Dòng họ Trần, thôn Thượng lân, xã Ninh Sơn, TP Ninh Bình.
Dòng họ Đinh Khế, phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Dòng họ Hoàng Xuân, thôn Hoàng Sơn, xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình.
Dòng họ Phạm, xã Ninh mỹ, Hoa Lư
Dòng họ Trần, thôn Bộ Đầu, xã Ninh An, Hoa Lư.
Dòng họ Đinh Vạn, thôn La Phố xã Ninh Khang, Hoa Lư.
Dòng họ Đặng, thôn Yên Trạch, xã Trường Yên, Hoa Lư
Dòng họ Đỗ, thôn Bồng Hải, xã Khánh Thiện, Yên Khánh.
Dòng họ Phạm, xóm 4- Đông Cường, xã Khánh Cường, Yên Khánh.
Dòng họ Phạm, xã Khánh Tiên, Yên Khánh
Dòng họ Phạm, xã Khánh Công, Yên Khánh.
Làng Nộn Khê, Yên Từ, Yên Mô
Làng Yên Thắng, Khánh Thịnh, Yên Mô
Làng Thanh Khê Hạ, xã Ninh Hoà, Hoa Lư.
Làng Thượng, xã Ninh Vân, Hoa Lư
Làng Bộ Đầu, xã Ninh An, Hoa Lư.
Phố Phát Diệm Tây, thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn.
Phố Phúc Lộc, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình.
Phố Phúc Thành, phường Bích Đào, TP Ninh Bình.
Tổ dân phố 15, phường Bắc Sơn, Tam Điệp.
Thôn Nguyễn, xã Yên Sơn, thị xã Tam Điệp.
Thôn Phong Lai 2, xã Đồng Phong, Nho Quan.
Thôn Me, xã Sơn Lai, Nho Quan.
Thôn Sào Thượng, xã Lạng Phong, huyện Nho Quan.
Thôn Phú Tân, xã Khánh Phú, Yên Khánh.
Thôn Mẫu Giáp, Gia Xuân, Gia Viễn.
Thôn Liên Huy, Gia Thịnh, Gia Viễn.
Xóm 2 xã ân Hoà, Kim Sơn.
Xóm 3 xã Kim Mỹ, Kim Sơn.
Xóm 7 tây, Yên Mỹ, Yên Mô
Xóm Tiền, xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình.
Xóm Thạch Tác, xã Ninh mỹ, Hoa L.
Xóm 11 xã Khánh Thành, Yên Khánh.
Xóm Ngoại, xã Khánh Hoà, Yên Khánh.
Xóm 10, Gia Hào, Gia Viễn.

3. Cuộc vận động xây dựng GĐHH, dòng họ, thôn xóm khuyến học đã xác lập được cơ sở vững chắc trong việc thực hiện phương châm giáo dục: Kết hợp giáo dục gia đình với giáo dục nhà trong, giáo dục xã hội, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện phổ cập giáo dục phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của ngành GD-ĐT tỉnh nhà.

Ngành giáo dục Mầm non, số cháu được huy động đến lớp: Nhà trẻ 57,3% DS-ĐT, mẫu giáo đạt 85% DS- ĐT (tăng 24,5%) cháu 5 tuổi đến lớp đạt 99,8%. Giáo dục tiểu học huy động trẻ vào lớp 1 đạt 99,9%, giáo dục THCS huy động vào lớp 6 đạt 99,38% THPT đáp ứng nhu cầu tuyển vào 10 đạt trên 80% . . . Chất lượng mũi nhọn, chỉ trong 6 năm đầu thế kỷ, riêng lớp 12 có 299 học sinh đạt giải Quốc gia, trong đó có 4 giải Quốc tế. Những thành tích đó của ngành GD-ĐT có sự góp phần tích cực của hoạt động khuyến học - khuyến tài nói chung, phong trào GĐHH, dòng họ, thôn bản khuyến học nói riêng.

4. Một số bài học kinh nghiệm.
Từ thực tiễn của phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ, thôn xóm khuyến học có thấm ra một số kinh nghiệm:
a. Muốn xây dựng xã hội học tập phải xây dựng GDHH, nói cách khác không có GĐHH (thực chất là gia đình học tập) thì không có xã hội học tập.

Xây dựng GĐHH phải gắn liền với xây dựng dòng họ, cộng đồng khuyến học.

b. Xây dựng GĐHH phải gắn liền với xây dựng gia đình văn hoá, phải lấy gia đình hiếu học làm nòng cất vì cái gốc bền vững của gia đình văn hoá là gia đình hiếu học. .
c. Xây dựng GĐHH, cộng đồng khuyến học phải đi đôi và gắn liền với xây dựng phát nên nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. Qua thực tiễn cho thấy: ở những nơi có phong trào xây dựng GĐHH phát triển mạnh thì ở đó chất lượng hoạt động của các TTHTCĐ càng cao. Số người có cơ hội được học tập lớn. TTHTCĐ là môi trường và cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, suốt đời. Ngược lại có TTHTCĐ hoạt động tốt sẽ góp phần tạo điều kiện cho các thành viên trong mỗi gia đình có cơ hội học tập, và học tập suốt đời.

d. Muốn phòng ngừa và loại trừ tệ nạn xã hội phải kiên trì xây dựng gia đình hiếu học. Đầu tư trí tuệ và của cải để xây dựng GĐHH tà sự đầu tư hiệu quả nhất góp phần quan trọng vào việc giảm bớt và tiến tới loại trừ tệ nạn xã hội.

Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học, bản làng khuyến học là những danh hiệu cao quí xứng đáng được tôn vinh, được biểu dương. Đó là những cá nhân, những tập thể tiên phong trên con đồng xây dựng xã hội học tập, đó là nhân tố quyết định có tính chất chiến lược lâu dài nhằm thực hiện chiến lược xây dựng xã hội học tập, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương đất nước, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong giờ phút trang trọng này, một lần nữa chúng ta nhiệt liệt biểu dương các GĐHH, các dòng họ, thôn xóm các bản làng khuyến học. Nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các cấp Hội khuyến học trong tỉnh đã làm nòng cốt trong cuộc vận động xây dựng GĐHH, dòng họ, thôn xóm khuyến học. Tại diễn đàn hội nghị này Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh chúng tôi chân thành cảm ơn cấp uỷ Đảng, HĐND,UBND các cấp, các sở ban ngành, đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hưởng ứng cuộc vận động làm cho phong trào xây dựng GĐHH, dòng họ, thôn xóm khuyến học thành một phong trào quần chúng rộng rãi.

II. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng GĐHH, dòng họ, cộng đồng khuyến học trong những năm tới:

Chỉ thị 11 CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày

13/4/2007 đã nêu rõ. " Mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học - khuyến tài, góp phồn hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong giảng dạy và học tập, Xây dựng GĐHH, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khuyến học.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các TTHTCĐ ở xã, phòng, thị khu; Phát triển nhiều loại hình học tập đa dạng phù hợp với điều kiện và nhu cầu học tập của cán bộ, nhân dân từng địa phương, đơn vị .

Quán triệt chỉ thị 11- CT/TW hoạt động xây dựng GĐHH, dòng họ, thôn bản khuyến học trong thời gian tới cần tập trung làm tốt những công việc:

1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mặt lý luận cũng như thực tiễn, về ý nghĩa tác dụng tầm quan trọng của phong trào xây dựng GĐHH, dòng họ khuyến học, thôn bản khuyến học, không ngừng nâng cao chất lượng của phong trào. Phấn đấu đến năm 2010 có tổng số 175.000 hộ gia đình đăng ký đạt 80% tổng số hộ. Trong số gia đình đăng ký hàng năm có từ 70% đạt danh hiệu GĐHH các cấp trở lên. Trong đó có 10% đạt chuẩn cấp huyện và trong cấp huyện có 10% đạt chuẩn cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Tiếp tục xây dựng dòng họ, cộng đồng khuyến học, phấn đấu số dòng họ khuyến học đạt 50% tổng số dòng họ trở lên. Gắn kết phong trào xây dựng GĐHH với phong trào gia đình văn hoá, dòng họ khuyến học, thôn xóm khuyến học với phong trào cộng đồng dân cư văn hoá.

Cho đến nay danh hiệu GĐHH đã được hình thành ba cấp. Cấp xã, phường, cấp huyện, thị và cấp tỉnh. Vì vậy các cấp Hội phải bám sát tiêu chí, thường xuyên bình xét để vừa nâng cao chất lượng vừa cổ vũ, động viên phong trào. Đối với các danh hiệu dòng họ khuyến học, thôn xóm, đơn vị khuyến học cũng cần được cụ thể hoá tạo ra một hệ thống nhất quán để việc bình xét, đánh
giá được thiết thực và có hiệu quả.

2. Cuộc vận động xây dựng GĐHH đã được triển khai sâu rộng trong từng làng, bản, khu phố, trong từng cơ quan, trường học, trong các doanh nghiệp....Vì vậy các chi hội khuyến học sẽ là hạt nhân của cuộc vận động và cũng là một nội dung hoạt động cơ bản của Hội khuyến học cơ sở. Các cấp Hội khuyên học xã, phường cần tăng cũng chỉ đạo về công tác tổ chức, đặc biệt là phát triển tổ chức các chi hội, các Ban khuyến học dòng họ để tổ chức khuyến học làm tốt vai trò hạt nhân.

3. Với vai trò là tham mưu cho cấp uỷ, các cấp Hội khuyến học cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với ngành GD-ĐT và các ban ngành, đoàn thể để tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng của các TTHTCĐ để đáp ứng được yêu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời, cần gì học nấy của các gia đình hiếu học. Phải coi gia đình hiếu học, cộng đồng khuyến học càng với Trung tâm học tập cộng đồng là hai nhân tố quan trọng nhất có tác dụng rộng hỗ cộng với hệ thống giáo dục chính qui hình thành nên xã hội học tập.

Từ kết quả của hội nghị biểu dương GĐHH, dòng họ, thôn xóm khuyến học tiêu biểu của tỉnh lần thần, Hội khuyến học tỉnh và các ban ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục nghiên cứu, rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ đạo các cấp Hội, các ban ngành, đoàn thể cuộc vận động xây dựng GĐHH, dòng họ, thôn xóm khuyến học. Phấn đấu đạt chỉ tiêu đã đề ra không những góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo mà còn đẩy lài một cách cơ bản các hủ tục, tệ nạn xã hội, nhanh chóng đưa tỉnh ta là tỉnh có phong trào xây dựng xã hội học tập mạnh, trở thành địa phương phát triển bền vững về kinh tế, chính trị xã hội, thiết thực thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Báo cáo của Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình tại Đại hội liên hoan Gia đình hiếu học, dòng họ, thôn phố khuyến học tỉnh Ninh Bình

admin Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

Hội Khuyến học Việt Nam Tin mới cập nhật 
Phú Thọ: Hội Khuyến học tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây 'Mái ấm khuyến học'
Cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ
Quảng Nam: Hội Khuyến học thành phố Tam Kỳ 30 năm hình thành và phát triển với người Chủ tịch Hội tận tụy
Sinh viên Đất Quảng thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra ở trường Đại học Sư phạm Huế
Hải Phòng: Hội Khuyến học với công tác tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội Khuyến học cơ sở năm 2022
Khánh Hòa: Hội Khuyến học tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và khai mạc hội nghị tập huấn năm 2022
Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tặng quà cho con thương binh, bệnh binh
Đoàn công tác Ban chỉ đạo Đề án 103 làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam
Phú Thọ: Tăng cường công tác tập huấn cán bộ
Hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam:Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm
Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng 'Học không bao giờ cùng' lần thứ 2 cho 210 tấm gương tiêu biểu
Chính thức ra mắt Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học: Khởi tạo những giá trị mới trong truyền thông về khuyến học
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng: Tôi rất tâm đắc với tên của Tạp chí 'Công dân và Khuyến học'
Quyết định phê duyệt Chương trình 'Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030'
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với Tạp chí Công dân và Khuyến học
Hà Nam: Hội Khuyến học tỉnh trao tặng 200 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập
Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp
Phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện các mô hình học tập
Tiền Giang: Trao 100 phần quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

 Tiêu điểm 
Cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ
Quảng Nam: Hội Khuyến học thành phố Tam Kỳ 30 năm hình thành và phát triển với người Chủ tịch Hội tận tụy
Phú Thọ: Hội Khuyến học tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây 'Mái ấm khuyến học'


Thời gian mở trang: 0.317 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 0243 7726151 - Website: 0243 7726148 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.