TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Xây dựng xã hội học tập | Ninh Bình: Triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Bảy 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Công dân Khuyến học 


 Truyền hình thực tế 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Xây dựng xã hội học tập 07.2024
Ninh Bình: Triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
09.2022

Xem hình
Đồng chí Nguyễn Mạnh Trường, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình
Ngày 03/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 677/QĐ-TTg phê duyệt chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030”. Đây là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng của xây dựng xã hội học tập (XHHT).

Mục tiêu chung mà Quyết định 677 đặt ra là thúc đẩy việc học tập suốt đời để con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả… trên cơ sở hình thành mô hình “công dân học tập” nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công một XHHT. Quyết định cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2021 – 2025 và giai đoạn 2025 – 2030, trong đó mục tiêu đến năm 2025 có 40% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, 60% cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và cơ quan trung ương đạt danh hiệu “công dân học tập”, 70% những người đạt danh hiệu “công dân học tập” đều phải có kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo qui định của chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 60% thành thạo kỹ năng số để cập nhật thông tin về tiêu chí, đánh giá “công dân học tập” trên môi trường số hóa.
 
Công dân học tập là một người học tập suốt đời để trở thành người lao động, người đóng góp vào sự giàu mạnh của quốc gia, tham gia vào việc bảo vệ hòa bình, tiến bộ của nhân loại và đạt được bộ tiêu chí do Chính phủ ban hành. Căn cứ nhiệm vụ do Chính phủ giao tại Quyết định 677/QĐ-TTg, Hội Khuyến học Việt Nam đã chuẩn bị, hội thảo kỹ lưỡng và ban hành bộ tiêu chí khung về công dân học tập. Bộ tiêu chí nêu lên 3 năng lực cốt lõi mà công dân phải đạt được là: (1) Năng lực tự học, học tập suốt đời; (2) Năng lực sử dụng công cụ học tập, công tác; (3) Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội. Mỗi năng lực được thể hiện bằng những kỹ năng cơ bản, gồm 10 kỹ năng, đó là: Kỹ năng tìm kiếm, tra cứu, đọc, cập nhật thông tin và kiến thức trên sách báo, các phương tiện truyền thông đại chúng, các thiết bị điện tử cá nhân; kỹ năng sắp xếp xây dựng kế hoạch học tập theo các chương trình phục vụ yêu cầu công việc, hoặc do Nhà nước, cơ quan, đoàn thể quy định; kỹ năng sắp xếp hợp lý công việc để có thời gian tham gia các hoạt động của cộng đồng, các cơ sở, thiết chế văn hóa, giáo dục hoặc các hội thảo, hội nghị nhằm trang bị kiến thức cho bản thân; kỹ năng động viên, tạo điều kiện cho người thân trong gia đình và đồng nghiệp được học tập thường xuyên; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc và cuộc sống; kỹ năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu công việc và vị trí đảm nhận; kỹ năng tính toán để công việc luôn được cải tiến, sáng tạo, đạt chất lượng hiệu quả cao, đóng góp nhiều cho cộng đồng và xã hội; kỹ năng tư duy biện chứng và tư duy phản biện trong công việc, trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động xã hội; kỹ năng thiết lập quan hệ thân thiện với mọi người, giải quyết xung đột, thích ứng an toàn, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội, tuân thủ pháp luật; kỹ năng hợp tác, chia sẻ trong lao động, học tập và hoạt động xã hội, tôn trọng bình đẳng giới và sự đa dạng văn hóa, có ý thức bảo vệ môi trường.
 
Đánh giá công dân học tập bằng cách cho điểm, mỗi chỉ số đánh giá (kỹ năng) cho từ 1 đến 10 điểm, tổng điểm tối đa của 10 kỹ năng này là 100 điểm. Những người đạt từ 80 điểm trở lên (riêng đối với những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số thì đạt từ 70 điểm trở lên) trong đó không có kỹ năng nào đạt điểm dưới 5 được công nhận là công dân học tập. Bên cạnh đó Hội Khuyến học Việt Nam cũng ban hành 3 bộ tiêu chí áp dụng với 3 nhóm đối tượng khác nhau cho phù hợp đó là tiêu chí  công dân học tập dùng cho nông dân và lao động nông thôn; tiêu chí dùng cho công nhân, lao động tiểu thủ công; tiêu chí dùng cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhân viên từ cấp xã trở lên, doanh nhân, quản lý doanh nghiệp.
 
Xây dựng mô hình công dân học tập là một yêu cầu cấp thiết của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, của thời kỳ chuyển đổi số quốc gia. Trong thời đai chúng ta đang sống, khối lượng tri thức tăng khá nhanh, chu kỳ đổi mới tri thức ngày càng rút ngắn. Chính vì vậy không ai hy vọng vào việc tích lũy tri thức một lần dùng đủ cho cả cuộc đời, mà phải thường xuyên được đào tạo, đào tạo lại, tự học, tự bồi dưỡng, tự đào tạo để tiếp cận với những tri thức mới, đáp ứng yêu cầu công việc và cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Học không bao giờ cùng”, “Học hỏi là một công việc phải tiếp tục suốt đời”, “Thế giới tiến bộ không ngừng, không học tức là lùi”… Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về xây dựng xã hội học tập và việc học tập suốt đời của mỗi cá nhân. Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” đã chỉ rõ: “ Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phải hướng tới mục tiêu xây dựng mẫu người học tập suốt đời nhằm có được những năng lực và phẩm chất cần thiết để trở thành người công dân hữu ích cho xã hội”. Ngày 10/5/2019, Ban Bí thư khóa XII ban hành Kết luận số 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị khóa X đã chỉ đạo: “ Xây dựng mô hình công dân học tập với tư cách là yếu tố hạt nhân của các mô hình học tập trên địa bàn cơ sở…”. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đã cụ thể hóa bằng các Quyết định để tổ chức thực hiện.

Để triển khai nghiêm túc Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 08/7/2022, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND thực hiện chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp, đồng thời UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Hội Khuyến học tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình cụ thể của từng ngành, địa phương để tổ chức thực hiện.
 
Hội Khuyến học tỉnh đã ban hành hướng dẫn số 70/HKH ngày 18/7/2022 hướng dẫn cụ thể thực hiện chương trình xây dựng mô hình công dân học tập trên địa bàn tỉnh. Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho gần 200 đại biểu một số sở, ngành có liên quan, thường trực Hội Khuyến học các huyện, thành phố, chủ tịch, phó chủ tịch thường trực hôị Khuyến học các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Hội nghị đã quán triệt sâu sắc nội dung cơ bản của Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 126/KH-UBND của UBND tỉnh, các quy trình đăng ký, đánh giá, cho điểm, công nhận mô hình công dân học tập, hướng dẫn các biểu mẫu thống kê tổng hợp kết quả xây dựng mô hình công dân học tập từ cơ sở đến cấp tỉnh. Hiện nay các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đang tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quyết định  677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới tất cả các đối tượng có liên quan để thực hiện xây dựng mô hình công dân học tập.

Nguyễn Mạnh Trường, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

Hội Khuyến học Việt Nam Tin mới cập nhật 
Tích cực lan tỏa thông tin về công tác khuyến học, khuyến tài trên Báo Đảng
Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài
Hà Tĩnh: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào đào tạo công dân tốt, lao động tốt, cán bộ tốt
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dâng hương tri ân liệt sĩ Điện Biên Phủ, trao tặng học bổng cho học sinh Điện Biên
Ra mắt phòng họp trực tuyến cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan gợi mở hướng phát triển xã Đông Tiến (Bắc Ninh) thành 'làng nghề học'
Đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2030
Hội Khuyến học Việt Nam kết nối với Hội Khuyến học báo ASAHI tiếp sức du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản
Tạp chí Công dân và Khuyến học vững niềm tin tiếp tục hành trình xây dựng xã hội học tập
Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028
GS.TS Nguyễn Thị Doan: Năm 2023, Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt được kết quả toàn diện về khuyến học - khuyến tài
10 nhiệm vụ trọng tâm của hội khuyến học các cấp năm 2024
Công tác Khuyến học - khuyến tài năm 2023 đã huy động được sức mạnh tổng lực xây dựng xã hội học tập
Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam: Chú trọng công tác tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài
Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028
Giao ban cụm thi đua khuyến học số 8: Nhiều mô hình học tập đạt kết quả trên 90%
10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giải thưởng Nhân tài Đất Việt khẳng định trí tuệ Việt Nam với khu vực và thế giới
Lễ trao Giải Nhân Tài Đất Việt 2023: Tôn vinh tài năng, khơi nguồn sáng tạo


Thời gian mở trang: 0.183 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 0243 7726151 - Website: 0243 7726148 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.