TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Văn bản Pháp quy | Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Bảy 2022
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Giáo dục-Khuyến học 


 Hội Khuyến học VN Truyền hình thực tế  


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Văn bản Pháp quy 07.2022
Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007
06.2007

Vê tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

 Số 11 - CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Hà nội, ngày 13 tháng 4 năm 2007

 

CHỈ THỊ

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

           Vê tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác

 khuyến học,  khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

 ----------  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập, Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học Việt Nam; những năm qua, tổ chức đảng các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, động viên nhân dân tham gia học tập. Phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học được đẩy mạnh, hàng nghìn trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn được xây dựng và đi vào hoạt động. Việc phát huy vai trò của các lực lượng trong xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài, thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục ngày càng hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hội Khuyến học Việt Nam đã phát triển rộng khắp trên cả nước, hoạt động đạt nhiều kết quả tốt. Đây là những tiền đề quan trọng để thúc đẩy cuộc vận động xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ mới.
 

Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Nhận thức của nhiều cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ mới chưa thật sự đầy đủ; một số cấp uỷ đảng chưa chỉ đạo chính quyền, đoàn thể phối hợp thực hiện; hoạt động ở một số nơi còn mang tính hình thức; phong trào phát triển không đồng đều, triển khai còn lúng túng, hiệu quả thấp; cán bộ chuyên trách chưa đáp ứng yêu cầu; việc huy động các nguồn lực của xã hội thông qua các chủ trương, biện pháp tuyên truyền, vận động thực hiện xã hội hoá để mọi người tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập còn hạn chế; cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý cho công tác này chậm được ban hành...
 
Qụán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng về ''chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập'' và tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhất là trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới, tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản sau đây :
 
l- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong Đảng và nhân dân với nhiều hình thức phong phú, thiết thực để nhận thức rõ về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập ở nước ta hiện nay; xác định xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là một mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục của nước ta.
 
2- Cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập trong phạm vi từng địa phương, đơn vị. Trước mắt rà soát, bổ sung nội dung kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong ''Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010'' mà Chính phủ đã ban hành. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
 

3- Mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài, góp phần hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong giảng dạy và học tập; xây dựng gia đình hiếu học; cộng đồng, dòng họ, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khuyến học. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; phát triển nhiều loại hình học tập đa dạng, phù hợp với điều kiện và nhu cầu học tập của cán bộ, nhân dân từng địa phương, đơn vị.
 
Chú trọng và kịp thời phát hiện, có chính sách cụ thể để bồi dưỡng nhân tài, nhất là tài năng trẻ trên các lĩnh vực.
 
Vận động nhân dân tích cực học tập nâng cao dân trí, nghề nghiệp, chuyên môn nhằm tăng năng lực sản xuất, chất lượng công việc, chất lượng cuộc sống. Gắn việc phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành, với phong trào làm kinh tế giỏi, xoá đói, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.
 
Chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm và có hình thức khen thưởng, tuyên dương, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương, đơn vị.
 
4- Củng cố, xây dựng Hội Khuyến học các cấp vững mạnh, lành nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hoá giáo dục.
 
5- Ban cán sự đảng Chính phủ, các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình khẩn trương chỉ đạo việc xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện ''Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010'' của Chính phủ, nhất là các chủ trương, chính sách bảo đảm phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên, tổ chức dạy nghề ở các quận, huyện, tạo điều kiện cho hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; có biện pháp tích cực, nội dung cụ thể giúp các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, những địa phương có khó khăn trong việc triển khai xây dựng xã hội học tập. Ban hành cơ chế giao cho hội khuyến học các cấp thực hiện nhiệm vụ triển khai phong trào khuyến học, khuyến tài, nghiên cứu xây dựng mô hình xã hội học tập; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về chế độ, chính sách, tổ chức bộ máy, kinh phí hoạt động của hội khuyến học các cấp theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
 
Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tăng cường các hoạt động phối hợp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 
Các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác này.
 
6- Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các địa phương chủ trì, phối hợp với ban dân vận cùng cấp giúp cấp uỷ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị này. Hằng năm, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (ở địa phương báo cáo thường vụ cấp uỷ đảng) về kết quả thực hiện.
 

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. 

 

Nơi nhận

 - Các tỉnh uỷ, thành uỷ

 - Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng    đoàn, đảng uỷ trực thuộc trung ương.

 - Các đồng chí uỷ viên ban chấp hành trung  ương

 - Lưu văn phòng trung ương

 

 

 

 

                   T/M BỘ CHÍNH TRỊ

                          (đã ký)

                   Trương Tấn Sang

 

 Trích nguyên văn chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007

admin Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

Hội Khuyến học Việt Nam Tin mới cập nhật 
Phú Thọ: Tăng cường công tác tập huấn cán bộ
Hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam:Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm
Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng 'Học không bao giờ cùng' lần thứ 2 cho 210 tấm gương tiêu biểu
Chính thức ra mắt Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học: Khởi tạo những giá trị mới trong truyền thông về khuyến học
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng: Tôi rất tâm đắc với tên của Tạp chí 'Công dân và Khuyến học'
Quyết định phê duyệt Chương trình 'Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030'
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với Tạp chí Công dân và Khuyến học
Hà Nam: Hội Khuyến học tỉnh trao tặng 200 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập
Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp
Phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ gắn với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện các mô hình học tập
Tiền Giang: Trao 100 phần quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Đồng Tháp: Trao học bổng Gương sáng hiếu học
Cần một phong trào thi đua toàn quốc về xây dựng xã hội học tập
Cần phát động phong trào thi đua cấp quốc gia về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Hội nghị giao ban tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021, cụm khuyến học các tỉnh vùng Tây Bắc
Đăk Lăk: Hội Khuyến học thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học thành phố lần thứ V
Tiền Giang: Trao 55 suất học bổng cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ học sinh mồ côi đến hết đại học
Lễ trao thưởng Cuộc thi 'Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp đồng chí Nguyễn Hữu Tiến' của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
Phú Thọ: Khánh thành phòng học và trao quà cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Yên Lập

 Tiêu điểm 
Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng 'Học không bao giờ cùng' lần thứ 2 cho 210 tấm gương tiêu biểu
Hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam:Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm
Chính thức ra mắt Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học: Khởi tạo những giá trị mới trong truyền thông về khuyến học
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng: Tôi rất tâm đắc với tên của Tạp chí 'Công dân và Khuyến học'
Phú Thọ: Tăng cường công tác tập huấn cán bộ


Thời gian mở trang: 0.165 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 0243 7726151 - Website: 0243 7726148 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.