TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Văn bản của Trung ương Hội | Quyết định số 238 QĐ/KHVN ngày 9 tháng 5 năm 2007
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Bảy 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Công dân Khuyến học 


 Truyền hình thực tế 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Văn bản của Trung ương Hội 07.2024
Quyết định số 238 QĐ/KHVN ngày 9 tháng 5 năm 2007
08.2007

Về việc ban hành Quy chế Quản lý tổ chức và hoạt động của các Trung tâm, Công ty, Trường học thực thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.
-------------------------------------------------------------------------------------------

HỘI KHUYẾN HỌC VIẾTNAM

 

Số. 238 QĐ/KHVN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hà Nội,  ngày 9 . tháng 5 năm 2006

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH 

 TRUNG ƯƠNG HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

 

                      Về về ban hành Quy chế quản lý tổ chức và hoạt động của các

    Trung tâm, Công ty, Trường học trực thuộc  Trung ương Hội khuyến học Việt Nam

 

         - Căn cứ Quyết định số 122/TTg ngày 29 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Hội khuyến học Việt nam;

         - Căn cứ khoản 61Điều 231 Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Thủ Tướng Chính phủ quy định việc lập các pháp nhân thuộc Hội;

       - Căn cứ Điều 16 - Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam;

Theo đề nghị của Ban Kinh tế, Ban Nội dung và Phong trào khuyến học và Văn phòng TW HỘI.           

                                                             QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý tổ chức, hoạt động của các Trung tâm, Công ty, Trường học và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Điều 2: Ban Kinh tế chủ trì phối hợp với Văn phòng, Ban Nội đung và phong trào Khuyến học và các Ban chức năng của Trung ương Hội có liên quan hướng dẫn thi hành Quy chế này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quy định trước đây trái với quy định tại Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 4: Các ông Chánh văn phòng, Trưởng ban thuộc cơ quan Trung ương Hội, Giám đốc các Trung tâm, Công ty, Chủ tịch liên hiệp VIECA, Hiệu trưởng các trường học và Trưởng các đơn vị trực thuộc khác của Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                              

 

 

HỘI KHUYẾN HỌC VIẾTNAM

 

Số. 238 QĐ/KHVN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hà Nội,  ngày 9 . tháng 5 năm 2006

 

 

                                                    QUY CHẾ                                                                                    

Quản lý tổ chức, hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 238 QĐIKHVN ngày 9 tháng 5 năm 2006 của Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội)

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1- Các Trung tâm, Công ty, Trường học và các đơn vị trực thuộc khác (dưới đây gọi tắt là đơn vị trực thuộc) được Chủ tịch BCH TW Hội Khuyến học Việt Nam ra quyết định thành lập theo quy định của pháp luật, và Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam .

2- Các đơn vị đã được thành lập phải đáp ứng được 3 tiêu chí sau:

a. Góp phần thực hiện mục tiêu hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo và 3 nhiệm vụ của Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam.

b. Tuân thủ nghiêm túc luật pháp hiện hành của Nhà nước và quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành có liên quan đến hoạt động của đơn

c Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Trung ương Hội theo quy định hằng năm và nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định.

3- Đơn vị được thành lập, do một hoặc một nhóm thành viên tự nguyện đóng góp công sức, tài năng, trí tuệ, vật chất, tài chính ngoài nguồn kinh phí của Hội Khuyến học Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu hoạt động của Hội khuyến học Việt Nam, phấn đấu “xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập”. Tài sản của đơn vị thuộc quyền sở hữu của những người góp vốn đầu tư.

4 - Các đơn vị trực thuộc kể cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty thành viên của các đơn vị đều do Trung ương Hội ra quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con đấu và được mở tài khoản tại ngân hàng. Nơi đơn vị trú đóng phải được thoả thuận của chính quyền địa phương.

5 - Các đơn vị trực thuộc hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và chịu sự quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của đơn vị, đồng thời chịu sự quản lý theo lãnh thổ của UBND địa phương nơi đơn vị trú đóng.

II- NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

A. QUẢN LÝ VỀ TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

1. Các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, tuỳ theo loại hình tổ chức, có bộ máy lãnh đạo với các chức danh: Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Liên hiệp, Công ty, Giám đốc Trung tâm, Hiệu trưởng, Viện trưởng và các trưởng phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ. Các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, tuỳ theo loại hình tổ chức, có bộ máy lãnh đạo với các chức danh: Giám đốc (Tổng giám đốc), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Liên hiệp, Công ty, Giám đốc Trung tâm, Hiệu trưởng, Viện trưởng và các trưởng phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ.

2 -Theo yêu cầu phát triển tổ chức và hoạt động, các đơn vị được phép thành lập chi nhánh, công ty, văn phòng đại diện, phân viện, phân hiệu trường học . .tổ chức hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân hoặc hạch toán nội bộ do TW Hội quyết định.

3 - Trung ương Hội bổ nhiệm và quản lý nhân sự các chức danh sau:

- Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm và các đơn vị tương đương khác ;

- Giám đốc, Phó giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công ty, Liên hiệp ;

- Hiệu trưởng, Hiệu phó, Chủ tịch HĐQT các trường học ;

- Giám đốc, Phó giám đốc các chi nhánh của Công ty, Trung tâm; Chánh, phó Văn phòng đại diện, Trưởng, phó các phân hiệu trường học ;

- Kế toán trưởng của các đơn vị trên.

- Các chức danh lãnh đạo khác của đơn vị trực thuộc do Giám đốc hoặc trưởng đơn vị bổ nhiệm và chịu trách nhiệm quản lý nhân sự.

1. Các đơn vị được Trung ương Hội thành lập có biểu hiện các trường hợp dưới đây thì TW Hội sẽ xem xét để xử lý theo các mức độ : Thông báo nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ hoạt động, thu hồi con dấu, giải thể. Nếu nghiêm trọng hơn để các cơ quan pháp luật xử lý. Cụ thể là:

a. Sau 1 năm đơn vị hoạt động không có hiệu quả.

b. Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Trung ương Hội.

c. Có các hoạt động ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao.

d. Vi phạm pháp luật Nhà nước và các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành có liên quan và của Chính quyền địa phương nơi đơn vị trú đóng và hoạt động.

e. Mất đoàn kết nội bộ lãnh đạo kéo dài, nghiêm trọng.

g. Trong hoạt động của đơn vị có biểu hiện gian dối, không minh bạch về tài chính; về tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo, du học, thực hiện các chương trình, dự án, in ấn, phát hành sách, tài liệu, quảng cáo, tờ rơi...trái pháp luật, xuất nhập khẩu trái phép, gian lận thương mại, trốn lậu thuế, giả mạo chữ ký của lãnh đạo TW Hội và lãnh đạo đơn vị.

h. Lợi dụng danh nghĩa đơn vị để vay tiền ngân hàng, tổ chức tín dụng, huy động vốn, vay vốn của các tổ chức, cá nhân, tổ chức quyên góp tiền, hiện vật trái phép nhằm chiếm đoạt, chia chác trục lợi cá nhân.

2 - Hoạt động của các đơn vị có liên quan đến các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức giáo dục và đào tạo nước ngoài, doanh nghiệp, cá nhân người nước ngoài, kiều bào ta nhằm mục đích hợp tác, liên kết, nhận thực hiện chương trình, dự án, nhận tài trợ, tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm trong và ngoài nước phục vụ cho kế hoạch, mục tiêu hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo nhất thiết phải báo cáo với TW Hội và các cơ quan hữu trách liên quan thuộc các Bộ, Ngành, Giáo dục - Đào tạo, Công an, Nội vụ, Ngoại giao, KHĐT, Tài chính, VHTT, KHCN, LHCTC Hữu nghị Việt Nam, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, UBND tỉnh, thành phố nơi đơn vị trú đóng và hoạt động.

3. Khi thay đổi địa chỉ trú đóng và phương tiện thông tin, trên rạc của đơn vị (kể cả các đơn vị thành viên của đơn vị trực thuộc) và của người đứng đầu đơn vị, chậm nhất trong năm ngày phải có báo cáo bằng văn bản về TW Hội.

C. QUẢN LÝ VỀ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

1. Các đơn vi trực thuộc phải thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, Điều lệ của Công ty, Trường học . . đã được TW Hội phê duyệt.

2. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước đơn vị và những người góp vốn đầu tư, trước TW Hội và pháp luật Nhà nước về mọi hoạt động tài chính của đơn vị Tài chính của đơn vị phải sử dụng đúng mục đích, minh bạch, công khai, tiết kiệm.

3. Nguồn tài chính, tài sản của đơn vị là phần đóng góp của các thành viên, cổ đông hoặc vay của các tổ chức, cá nhân cũng như phần tài chính, tài sản do hoạt động của đơn vị sinh lợi mà có thuộc quyền sở hữu của đơn vị và được quản lý theo pháp luật.

4. Nguồn tài sản do đơn vị thực hiện dự án được Trung ương Hội giao thông qua chủ nhận dự án là TW Hội với các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước, sau khi kết thúc dự án, tài sản đã khấu hao giá trị còn lại trên 50 triệu đồngll tài sản thì tài sản đó thuộc phần tài sản chung của TW Hội. Quyền để lại cho đơn vị đã thực hiện dự án được tiếp tục sử dụng và quản lý hoặc điều động tài sản đó do Ban Kinh tế Trung ương Hội và đơn vị thực hiện dự án trình Thường trực thuộc Hội quyết định.

5- Nguồn tài sản có giá trị dưới 50 triệu VNĐ được hình thành từ nguồn được tặng, quà biếu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước mà đơn vị được nhận là tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của đơn vị và có báo cáo hằng năm nguồn tài sản đó với Trung ương Hội.

6. Về quản lý nguồn tài sản thuộc sở hữu toàn dân (đất đai) bắt nguồn từ tư cách pháp nhân một đơn vị trực thuộc TW Hội mà được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc cho thuê hay được hiến tặng đất làm trường học , trường nghề, các đơn vị phải thực hiện đúng quy định của Luật đất đai năm 2003 , Nghị định số 18/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ và các quy định cụ thể về quản lý địa bàn của chính quyền địa phương.

7. Trung ương Hội không bảo lãnh và không chịu trách nhiệm về pháp lý việc vay tiền Ngân hàng hoặc các giao dịch tài chính khác của các đơn vị trực thuộc.

8. Việc quản lý tài chính, tài sản của các trường ngoài công lập được TW Hội bảo trợ hoặc trực thuộc Hội thực hiện theo Luật Giáo dục-2005, Quy chế của Thủ tướng Chính phủ, ngành Giáo dục - Đào tạo ban hành và hướng dẫn của ngành

9. Trường hợp đơn vị chấm dứt hoạt động hoặc giải thể thì tài sản từ nguồn được tạo ra do TW Hội mà có như nhận tài trợ, được hiến tặng, thực hiện dự án hoặc do TW Hội cấp không được phân chia cho các thành viên của đơn vị mà do TW Hội quyết định theo quy định của pháp luật.

III. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI

A- QUYỀN LỢI CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1. Cán bộ, công nhân viên các đơn vị trực thuộc có các quyền theo điều 6 - Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam.

2. Được cử đại biểu của đơn vị dự các Hội nghị, Đại hội do Trung ương Hội chủ trì tổ chức.

3. Được Trung ương Hội bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đơn vị khi bị xâm phạm trước cơ quan Nhà nước và pháp luật.

4. Được Trung ương Hội tạo thuận lợi về quyền tư cách pháp nhân cửa đơn vị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Trung ương Hội giao.

5. Được xét khen thưởng cho đơn vị, cá nhân theo quy chế khen thưởng của Trung ương Hội.

B. NGHĨA VỤ

Hoạt động của Hội theo cơ chế do Thủ tướng Chính phủ quy định là: "Hội tự lo liệu mọi chi phí và phương tiện hoạt động". Vì vậy, các đơn vị được Hội thành lập phải đáp ứng được 3 tiêu chí (đã ghi tại khoản 2 - mục I của Quy chế này). Còn đối với Trung ương Hội các đơn vị có nghĩa vụ đóng góp tài chính theo quy định.

1. Tất cả các đơn vị trực thuộc hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau đều phải thực hiện nghĩa vụ tài chính cơ bản hằng tháng.

2. Ngoài mức nghĩa vụ cơ bản trên, các đơn vị hoạt động có thu, có sinh lợi từ hoạt động của đơn vị mình thì mức nghĩa vụ cao hơn mức nghĩa vụ cơ bản: Cụ thể là:

- Đối với các đơn vị được miễn nghĩa vụ thuế: nộp nghĩa vụ 15 % lãi của 01 năm, sau khi đã trừ toàn bộ chi phí hoạt động của đơn vị.

- Đối với các đơn vị phải thực hiện nghĩa vụ thuế: nộp nghĩa vụ 10% lợi nhuận sau thuế.

3. Từ quy định chung trên đây, hằng năm Trung ương Hội có thông báo và hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cụ thể đối với từng đơn vị.

C. TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI

1.Các Ban Kinh tế, Nội dung và Phong trào khuyến học, Tuyên truyền, Kiểm tra và Văn phòng Trung ương Hội có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ, Thường trực thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, giải quyết khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

2. Định kỳ kiểm tra hoạt động của các đơn vị; tổ chức các hội nghị chuyên đề để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động theo từng lĩnh vực như. Hỗ trợ giáo dục - đào tạo - dạy nghề; Hỗ trợ giảng dạy - học tập; Khai thác và thực hiện chương trình, dự án; Tư vấn, dịch vụ du học...

3. Thường trực Trung ương Hội định kỳ nghe báo cáo và thường xuyên xử lý các công việc theo thẩm quyền đã quy định tại Quy chế này.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VỚI TRUNG ƯƠNG HỘI VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN

Các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm báo cáo với Trung ương Hội và các cơ quan có liên quan thuộc kỷ cương hoạt động của Hội, là một trong các tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng hằng năm của Trung ương Hội đối với các đơn vị. Chế độ báo cáo quy định như sau:

1. Các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị mình lên Trung ương Hội theo định kỳ: 6 tháng đầu năm (vào 15 ngày đầu tháng 7), báo cáo tổng kết 1 năm (vào 30 ngày đầu tháng 1 năm sau). Các trường học báo cáo theo niên học và tổng kết cuối khoá. Nội dung báo cáo do Trung ương Hội quy định và hướng dẫn. Ngoài ra,. nếu cần thiết Trung ương Hội sẽ có yêu cầu báo cáo từng vụ việc cụ thể đối với mỗi đơn vị

2. Các đơn vị có hoạt động liên quan đến các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành như: Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cô.ngan, Nội vụ, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ . . phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu báo cáo theo quy định của các cơ quan đó. Trên đây là những quy định có tính nguyên tắc về quản lý tổ chức và hoạt động đối với các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ, các đơn vị cần báo cáo với Trung ương Hội để có hướng dẫn cụ thể. Khi cần thiết, Trung ương Hội điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với thực tế và chế độ, chính sách, luật pháp hiện hành của Nhà nước.

                                                                                               admin Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

Hội Khuyến học Việt Nam Tin mới cập nhật 
Tích cực lan tỏa thông tin về công tác khuyến học, khuyến tài trên Báo Đảng
Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài
Hà Tĩnh: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào đào tạo công dân tốt, lao động tốt, cán bộ tốt
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dâng hương tri ân liệt sĩ Điện Biên Phủ, trao tặng học bổng cho học sinh Điện Biên
Ra mắt phòng họp trực tuyến cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan gợi mở hướng phát triển xã Đông Tiến (Bắc Ninh) thành 'làng nghề học'
Đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2030
Hội Khuyến học Việt Nam kết nối với Hội Khuyến học báo ASAHI tiếp sức du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản
Tạp chí Công dân và Khuyến học vững niềm tin tiếp tục hành trình xây dựng xã hội học tập
Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028
GS.TS Nguyễn Thị Doan: Năm 2023, Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt được kết quả toàn diện về khuyến học - khuyến tài
10 nhiệm vụ trọng tâm của hội khuyến học các cấp năm 2024
Công tác Khuyến học - khuyến tài năm 2023 đã huy động được sức mạnh tổng lực xây dựng xã hội học tập
Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam: Chú trọng công tác tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài
Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028
Giao ban cụm thi đua khuyến học số 8: Nhiều mô hình học tập đạt kết quả trên 90%
10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giải thưởng Nhân tài Đất Việt khẳng định trí tuệ Việt Nam với khu vực và thế giới
Lễ trao Giải Nhân Tài Đất Việt 2023: Tôn vinh tài năng, khơi nguồn sáng tạo


Thời gian mở trang: 0.207 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 0243 7726151 - Website: 0243 7726148 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.