TW Hội Khuyến học Việt Nam - Vĩnh Long: Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Vĩnh Long: Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
24.07.2008

Thời gian qua, việc thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội; cùng với sự nổ lực của các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị, Hội Khuyến học trong tỉnh đã có những đóng góp tích cực, các trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm học tập cộng đồng đã được thành lập và đi vào hoạt động, tạo điều kiện để mọi người dân có thêm cơ hội học tập, nâng cao hiểu biết, nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Để thực hiện tốt Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg, ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh các hoạt động của phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương và từng bước xây dựng, phát triển mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, cần tập trung triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, đào tạo, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tập trung đầu tư ưu tiên để phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, với phong trào làm kinh tế giỏi, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, học đi đôi với hành.

2. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cần tập trung chỉ đạo xác định, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch "Xây dựng xã hội học tập" tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006 - 2010, trong đó lưu ý xây dựng tổ chức các Trung tâm học tậo cộng đồng, Hội Khuyến học vững mạnh, hoạt động thiết thực, có hiệu quả.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, hướng dẫn các Trung tâm học tập cộng đồng thực hiện đúng với quy chế mà trung ương đã ban hành và phù hợp với các chủ trương của UBND tỉnh đã ban hành; tạo điền kiện thuận lợi để các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động tốt, đặc biệt là các trung tâm ở vùng khó khăn, vùng sâu, đảm bảo công bằng giáo dục. Trong đó lưu ý một số vấn đề:
- Về tổ chức biên chế: tăng cường 01 giáo viên phụ trách phổ cập giáo dục có năng lực kiêm Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Học tập cộng đồng
- Về cơ sở vật chất: gắn Trung tâm Học tập cộng đồng với Nhà Văn hóa, nơi nào không có Nhà văn hóa thì tận dụng cơ sở vật chất sẳn có trên địa bàn cấp xã.
- Về kinh phí: ngân sách hỗ trợ 10 triệu đồng/năm/01trung tâm. Giao Giám đốc Sở Tài chính bố trí trong dự toán kinh phí năm 2009 và hướng dẫn các địa phương quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này đúng quy định Nhà nước.

4. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch kiểm tra các Trung tân Học tập cộng đồng; thực hiện các giải pháp để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm giáo dục thường xuyên, các Trung tâm học tập cộng đồng, cơ sở dạy nghề, trong đó có tập trung đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu, phương pháp học tập, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của nhân dân. Đẩy mạnh công tác đào tạo và đào tạo lại trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lao động ở nông thôn, tạo điều kiện, môi trường học, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ cho mọi tầng lớp nhân dân.

5. Hội Khuyến học của tỉnh cần tăng cường các hoạt động thiết thực, có hiệu quả, làm nòng cốt trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đóng góp tích cực vào việc phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phòng trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "Dòng họ khuyến học". Nghiên cứu đề xuất nhân rộng các mô hình xã hội học tập có hiệu quả trong tỉnh, làm điển hình cho các đơn vị khác học tập.

6. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài theo đúng các quy định của nhà nước và quy chế tổ chức, hoạt động của quỹ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tạo điều kiện đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng ở địa phương.

N.A.T - Nguồn CV1942 /UBND-VX


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=736

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com