TW Hội Khuyến học Việt Nam - An Giang: Những kết quả nổi bật công tác khuyến học, khuyến tài tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

An Giang: Những kết quả nổi bật công tác khuyến học, khuyến tài tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021
27.10.2021

An Giang là tỉnh nông nghiệp với diện tích tự nhiên trên 3.536 km2, trong đó, có hơn 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp và hơn 65% dân số là lao động nông thôn. Đến nay, dân số An Giang trên 1,9 triệu người, đứng thứ tám cả nước và đứng nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với 04 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống là Kinh, Hoa, Khmer, Chăm.

 Toàn tỉnh có 725 trường học thuộc các cấp học, gồm: 01 nhà trẻ, 196 trường mầm non, mẫu giáo (trong đó có 18 trường ngoài công lập), 319 trường tiểu học (không có trường ngoài công lập), 156 trường trung học cơ sở (không có trường ngoài công lập), 53 trường trung học phổ thông (trong đó có 03 trường ngoài công lập). Mạng lưới trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã phủ kín các xã, phường, thị trấn. Mỗi huyện, thị, thành phố đều có từ 3 đến 6 trường trung học phổ thông. Các trường được bố trí với cự ly vừa phải, hợp lý đã tạo điều kiện khá thuận lợi để học sinh các cấp theo học.
 
Dưới sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) đã đạt được nhiều kết quả tích cực; hệ thống tổ chức hội khuyến học các cấp được kiện toàn, củng cố và lan tỏa đến khắp các khóm ấp trong toàn tỉnh. Công tác KHKT và phong trào học tập suốt đời phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao trình độ dân trí cho người dân trên địa bàn.
 
Hội khuyến học các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học và khuyến học trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và xây dựng nông thôn mới.
 
Toàn tỉnh hiện có 156 hội cơ sở xã, phường, thị trấn; trên 4.150 chi hội khuyến học; 740 ban khuyến học; trên 300 ngàn gia đình được công nhận gia đình học tập, 500 dòng họ học tập, 3.900 cộng đồng học tập. Phát triển hội viên đã lên trên 390.000 (đạt tỷ lệ 20,45%; chỉ tiêu nhiệm kỳ là 10% dân số). Điều đáng ghi nhận là có sự gắn kết chặt chẽ trong xây dựng xã hội học tập với cuộc vận động xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và các phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các mô hình xã hội học tập, vận động xã hội hóa, tạo nguồn quỹ khuyến học bền vững.
 
Trong nhiệm kỳ qua, tổng thu Quỹ Khuyến học tỉnh là 87,604 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trực tiếp đóng góp, ủng hộ Quỹ là 84,451 tỷ đồng (tăng 37,141 tỷ đồng so với tổng huy động trong 5 năm trước). Việc huy động trong nước tăng, nhưng nguồn thu từ các tổ chức, cá nhân phi chính phủ lại giảm so với 5 năm trước (cả tỉ trọng và số tuyệt đối), nguyên nhân chủ yếu là đối tác phi chính phủ mặc dù có tâm huyết, nhưng đa số lớn tuổi, hơn nữa do đại dịch  COVID-19 nên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả vận động Quỹ. Việc xây dựng và sử dụng Quỹ Khuyến học được công khai, minh bạch, bảo đảm các suất học bổng, các phần thưởng, các khoản hỗ trợ học sinh, giáo viên… đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tổng chi trong nhiệm kỳ là 77, 303 tỷ đồng, trong đó, gồm các khoản chi chủ yếu sau: Cấp phát học bổng, tặng quà “Tiếp bước đến trường” cho 41.638 học sinh, sinh viên, với tổng kinh phí là 76,414 tỷ đồng; chi cho hoạt động quỹ là 184 triệu đồng; chi khen thưởng từ tiền lãi gửi tiết kiệm là 219 triệu đồng…
 
Quỹ khuyến học tại các địa phương ngày càng đa dạng, gồm: quỹ của tổ chức hội cấp huyện, xã; quỹ của gia đình/dòng họ; quỹ mang tên các danh nhân, các địa danh và có loại quỹ không cố định thuộc cấp nào. Xu hướng chung trong sự phát triển là các nguồn tài trợ phong phú thêm, số tiền vận động được ngày càng nhiều thêm.  Trong 5 năm qua, tổng số tiền trong các quỹ khuyến học ở địa phương đã liên tiếp tăng, mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội khó khăn và ảnh hưởng của đại dịch bệnh COVID-19. Các cấp hội đã phối hợp cùng ngành giáo dục và Đoàn thanh niên triển khai phong trào “Nuôi heo đất khuyến học” trong các đơn vị trường học, kết quả thu được khoảng 35 tỷ đồng. Chương trình “Quà tiếp bước đến trường” nhằm vận động toàn xã hội hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, quần áo cho học sinh con em của hộ nghèo và cận nghèo, học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,… kết quả vận động quà, tiền trên 75 tỷ đồng và đã hỗ trợ cho 340.338 học sinh, sinh viên, góp phần làm tăng tỉ lệ học sinh đến trường, cùng địa phương hạ tỉ lệ học sinh bỏ học hàng năm trên địa bàn.
 
Ghi nhận thành tích đã đạt được của công tác khuyến học, khuyến tài, trong nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể, cá nhân các cấp hội trong tỉnh được trao tặng 258 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học”, 09 cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; 82 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; 411 giấy khen của Tỉnh Hội và Sở Giáo dục - Đào tạo. Nhân buổi Họp mặt “Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu” lần thứ IV, Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen cho 32 gia đình học tập, 11 dòng họ học tập, 01 đơn vị học tập xuất sắc tiêu biểu… Thành quả đáng khích lệ là ngày 16/11/2018, Chủ tịch Nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Khuyến học tỉnh An Giang.
 
Phát huy thành quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại của hoạt động khuyến học; tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, của các đoàn thể chính trị, xã hội cùng các ban ngành có liên quan, thúc đẩy công tác khuyến học tiếp tục phát triển lên một bước mới, đủ sức đáp ứng yêu cầu về vật chất, tinh thần cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thúc đẩy phát triển, hình thành các gia đình học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập; tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên; vận động xây dựng, phát triển và sử dụng quỹ khuyến học đúng mục đích, hiệu quả. Tích cực nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học tỉnh An Giang lần thứ  IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, góp phần phát triển vững chắc sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà./.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4886

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com