TW Hội Khuyến học Việt Nam - Nên có sự lồng ghép nội dung các phong trào thi đua, phong trào xây dựng các mô hình trong giai đoạn hiện nay
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Nên có sự lồng ghép nội dung các phong trào thi đua, phong trào xây dựng các mô hình trong giai đoạn hiện nay
08.07.2019

Ở cơ sở xã, phường, thị trấn hiện nay cùng một lúc đang thực hiện có đến hàng chục các phong trào thi đua, phong trào xây dựng các mô hình… Chẳng hạn như xây dựng Mô hình nông thôn mới; Mô hình đô thị văn minh; Mô hình công dân kiểu mẫu, làng xã, cơ quan kiểu mẫu; Mô hình gia đình văn hóa, làng, xã, cơ quan, đơn vị văn hóa; Mô hình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo; Mô hình xã đạt chuẩn Y tê; Mô hình trường đạt chuẩn giáo dục; các Mô hình học tập như: Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập thuộc xã và mô hình cộng đồng học tập cấp xã….nhiều lắm.
Trong mỗi loại mô hình ấy lại có nhiều các tiêu chí và trong  mỗi tiêu chí lại có nhiều các nội dung và nhiều chỉ số khác nhau. Ít thì vài chục nội dung, nhiều có từ bốn mươi  đến năm mươi nội dung và chỉ số…Kèm theo đó, khi được công nhận các danh hiệu phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các minh chứng để các cấp có thẩm quyền công nhận phải đến hàng kí.

Xây dựng các phong trào thi đua, các mô hình là cần thiết. Trong quá trình xây dựng phải có tiêu chí, nội dung và các chỉ số. Khi công nhận phải có các hồ sơ minh chứng để đánh giá công nhận, song cần phải ngắn gọn, đi sâu vào nét đặc thù, cơ bản của từng ngành, từng lĩnh vực để mọi người dễ nhớ, dễ thực hiện. Những nội dung nào liên quan đến các lĩnh vực khác nên có sự lồng ghép. Chẳng hạn chỉ cần nêu tiêu chí ấy hoặc nội dung ấy đã đạt hoặc chưa đạt. Nếu đạt rồi chỉ cần có giấy hoặc văn bản chứng nhận là được, không cần phải minh chứng dài dòng. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã từng chỉ ra tại Hội nghị về phong trào thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, ngày 7/ 2/2018: 

“Các phong trào, cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hoá còn chồng chéo, trùng lặp, hiệu quả hạn chế. Kết quả công nhận các danh hiệu văn hoá chưa phản ánh thực chất phong trào, còn chạy theo thành tích. Có sự chồng chéo về nội dung, danh hiệu thi đua của các phong trào, cuộc vận động ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư. 

Đơn cử, trên cùng một địa bàn xã, cùng thời điểm phải tiến hành bình xét để công nhận 3 danh hiệu khác nhau cho 3 phong trào; một địa bàn dân cư có nhiều danh hiệu do một cơ quan công nhận; cùng một đối tượng vận động (cá nhân, hộ gia đình) lại có nhiều danh hiệu khác nhau… 

Thực trạng này đặt ra yêu cầu đổi mới việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động theo hướng lồng ghép, thống nhất các nội dung, tiêu chí xác định danh hiệu, hình thức khen thưởng…” 

Kết luận số 49- KL/TW, ngày 10/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng,  khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị, khóa X  đã chỉ rõ: “… gắn kết các tiêu chí công nhận mô hình học tập, công dân học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập…với việc công nhận các mô hình văn hóa, với các danh hiệu thi đua…” 

Chúng ta ai cũng nói nhiều về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.  Cũng chỉ là con người ấy, làng, xã, cơ quan, đơn vị ấy, vì vậy nên chăng các Bộ, ngành từ Trung ương đến các tỉnh, thành nên có sự lồng ghép các mô hình hoặc các phong trào lại  để cơ sở dễ nhớ, dễ thực hiện và thực chất hơn.URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4596

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com