TW Hội Khuyến học Việt Nam - 7 Nội dung hoạt động khuyến học của tỉnh Quảng trị năm 2008
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

7 Nội dung hoạt động khuyến học của tỉnh Quảng trị năm 2008
06.02.2008

1. Khẩn trương chuẩn bị điều kiện từ nội dung, tổ chức cơ sở vật chất để tiến hành Đại hội đại biểu KH toàn tỉnh lần thứ II vào quý I năm 2008.
2. Tiếp tục tuyên truyền quán triệt CT 11 của BCT về tăng cường sự 1ãnh đạo của Đảng đối với công tác Khuyến học khuyến tài, xây dựng XHHT đến tận cơ sở, làm cho mọi người nhận rõ và tự giác tham gia xây dựng XHHT từ những việc làm cụ thể đó là thực hiện các mục tiêu, giải pháp trong chương trình hành động số 44 của Thường vụ Tỉnh ủy và quyết định 112 của Thủ tướng Chính phủ về XHHT, đồng thời tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu KH toàn tỉnh nhiệm kỳ II, triển khai nhiệm vụ KH mà đại hội đã nghị quyết.

3.Tham mưu với 1ãnh đạo tỉnh về việc thực hiện Đề tài khoa học xây dựng XHHT trên điạ bàn Quảng Trị. Thành lập Ban Chủ nhiệm và các nhóm thành viên thực hiện Đề tài, trình tỉnh hỗ trợ kinh phí. Hội nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài lần I để phân công trách nhiệm, xác định thời gian thực hiện.

4. Tăng cường phối hợp giữa Hội với các sở, ban, ngành để tổ chức hoạt động và quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng có chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức. Từng bước tham mưu tháo gỡ khó khăn, cơ chế quản lý các Trung tâm.

5. Tổ chức chu đáo chương trình đỡ đầu dài hạn, tiếp sức đến trường. Tìm giải pháp để nắm bắt kết quả học tập, rèn luyện của các đối tượng được khuyến học, khuyến tài .

6. Quan hệ với Hội đồng hương Quảng Trị trên toàn quốc, Việt kiều nước ngoài, các doanh nghiệp, công ty, cá nhân hảo tâm để vận động tạo quỹ KH phục vụ các hoạt động đúng địa chỉ, đúng đối tượng. . .

7. Tổ chức tốt Đại hội Đại biểu khuyến học toàn tỉnh lần thứ II, từ đó phát động phong trào thi đua KH, xây dựng các mô hình: Gương sáng hiếu học, GĐHH, DHKH, cộng đồng khuyến học và nhân rộng điển hình, tạo cơ sở để từng bước hình thành XHHT ở địa phương./.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=453

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com