TW Hội Khuyến học Việt Nam - Quận uỷ Ba Đình-TP Hà Nội:
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Quận uỷ Ba Đình-TP Hà Nội:
29.08.2007

Ban Thường vụ Quận uỷ Ba Đình- Hà Nội ra thông tri chỉ đạo về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Quận.
Nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào khuyến học, khuyến tài, động viên tinh thần ham học, ý chí quyết tâm vượt khó trong học tập của từng gia đình, từng cộng đồng dân cư, góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học của dân tộc xây dựng xã hội học tập nhằm phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hiện đại hoá Thủ đô. Vừa qua, thay mặt Ban Thường vụ Quận uỷ Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Đồng chí Nguyễn Thị Thắng, Bí thư Quận uỷ đã ký thông tri gửi tới các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Quận, yêu cầu các cấp uỷ trực thuộc Đảng bộ Quận thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW Của Bộ Chính trị. (khoá VIII) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học Việt Nam” kết quả xây dựng xã hội học tập tại cơ sở, trong đó đi sâu vào các chủ trương biện pháp tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo địa phương, phong trào xây dựng gia đình hiếu học, Trung tâm học tập cộng đồng...Cần chỉ rõ kết quả đạt được, những yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn chỉ đạo của cơ sở.

2.Căn cứ nội dung cơ bản của Chỉ thị: số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ chính trị và thực trạng công tác khuyến học của cơ sở, các tổ chức cơ sở Đảng có nghị quyết lãnh đạo, chị đạo chính quyền phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có kế hoạch và biện pháp tích cực thúc đẩy công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập một cách thực chất, chống hình thức, kém hiệu quả.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng ở các phường, tổ chức các loại hình học tập phù hợp với điều kiện và nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân địa phương. Cụ thể hoá nghị quyết lãnh đạo của Đảng bằng chương trình, nội dung học tập nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở với sự tham gia gắn kết của MTTQ và các đoàn thể, tiếp tục tăng cường xã hội hoá giáo dục, hỗ trợ các nhà trường, cơ sở giáo dục, đào tạo nâng chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện; xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ, cơ quan đơn vị khuyến học; kịp thời phát hiện, có chính sách bồi dưỡng nhân tài, nhất là tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

3. Củng cố, xây dựng tổ chức Khuyến học làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đảng uỷ các phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội khuyến học theo chỉ đạo của Thành phố nhằm xây dựng kế hoạch công tác và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới theo hướng dẫn Hội khuyến học các cấp. Thời gian tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các phường xong trước ngày 31/8/2007

4. Đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,... cần phân công đồng chí cấp uỷ viên phụ trách công tác khuyến học ở đơn vị. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn có biện pháp hữu hiệu tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trớ kinh phí cho công nhân viên chức, lao động của đơn vị tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề . Hàng năm, duy trì khen thưởng, động viên con cán bộ công nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện đạo đức.

Quận uỷ giao cho Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp cùng Ban Dân vận, các ban Đảng giúp cấp uỷ theo dõi, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, Hội Khuyến học thực hiện những nội dung trọng tâm trên. Hàng năm, báo cáo Ban thường vụ Quận ủy kết quả thực hiện.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=203

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com