TW Hội Khuyến học Việt Nam - Nghiệm thu Đề tài xây dựng mô hình xã hội học tập ở Phú Yên
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Nghiệm thu Đề tài xây dựng mô hình xã hội học tập ở Phú Yên
04.01.2010

Đề tài “ Nghiên cứu xây dựng mô hình xã hội học tập ở tỉnh Phú Yên” Do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Yên là cơ quan chủ quản, Hội Khuyến học là cơ quan chủ trì, Chủ tịch Hội Khuyến học làm chủ nhiệm đề tài.
Sau hơn 24 tháng triển khai thực hiện, sáng nay ngày 31 tháng 12 năm 2009 Hội đồng Khoa học tỉnh Phú Yên do Sở Công nghệ Chủ trì đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài. Kết quả sau khi bỏ phiếu “ Đề tài” được đánh giá xếp loại Khá. Hội đồng đánh giá đề tài có nhiều điểm mới về giá trị khoa học và có giá trị thực tiễn, mô hình này sẽ được nhân rộng đến các địa phương trên địa bàn tỉnh.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1733

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com